Algemene verkoopsvoorwaarden / Disclaimer

 

INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING:

Handelsnaam: De Knapzak Staden

Adres: Walstraat 5, 8840 Staden

Mail: hello@deknapzakstaden.be

Ondernemingsnummer / BTW-nummer: BE 0776 848 947

 

ALGEMENE INFORMATIE:

Via deze website van De Knapzak Staden (ondernemingsgegevens, zie hierboven) kan de klant producten online aan kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van De Knapzak Staden moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Daarmee stemt de Klant in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten. Behalve wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard zijn.

VERKOOPSPRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

AANBOD / PRODUCTEN

Het kan dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft kan de Klant steeds voorafgaandelijk contact opnemen met de klantendienst (contact info te vinden op deze website).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de verkoper contacteren


ONLINE AANKOPEN

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- betaling met Bancontact.

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

LEVERING/AFHALING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

De levering en/of afhaling wordt telkens vermeld in de bevestigingsmail die de Klant ontvangt na de aankoop. 

Uitvoering van de overeenkomst:

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de verkoper.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de verkoper was geboden.

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het enkel het bedrag van de aankoop gecrediteerd. Eventuele extra kosten zoals bijvoorbeeld verzendingskosten, kaartjes, … worden niet terug betaald.

De kosten voor retour van u thuis naar De Knapzak Staden zijn voor rekening van de Klant.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht dient u contact met ons opnemen via hello@deknapzakstaden.be. En dit binnen de 14dagen na ontvangst van de goederen.

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 21 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Als vast gesteld wordt dat het product niet in zijn originele staat terug gebracht werd (bijvoorbeeld beschadiging, slecht onderhoud, verwaarlozing, …) dan kan de verkoper weigeren om het aankoopbedrag terug te storten. De Klant kan dan, op eigen kosten, de goederen terug komen ophalen bij De Knapzak Staden.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die op maat gevraagd zijn door de klant. De verkoop is dus na de betaling definitief.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (d.m.v. identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Knapzak Satden gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot De Knapzak Staden.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de verkoper heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De verkoper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

De verkoper kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op hello@deknapzakstaden.be.

 

SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de verkoper beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt de verkoper zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De Knapzak Staden kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

GEBRUIK VAN COOKIES

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

RECHTBANK

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Artikel: Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Knapzak Staden.

KLANTENDIENST

De klantendienst van de verkoper is te bereiken via de verschillende communicatiemiddelen vermeld op deze website en hierboven. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Maak jouw eigen website met JouwWeb